Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Akvakultur

27.05.15

Anna materialgjenvinning

Materialgjenvinning av blant anna betongavfall til nyttige formål kan redusere behovet f... 23.05.13

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Miljødirektoratet har samlet Norges viktigste arter. Totalt utgjør dette rundt 4600... 18.02.15

Arter og naturtyper

Det blir stadig større press på arealene i Norge, og mange arter og naturtyper står i fa... 29.05.13

Barentssamarbeidet

Miljødirektoratet deltar i et samarbeid om såkalte "Barents hot spots" under Barentsrådets miljøarbeidsgruppe. En "hot spot" er i denne sammenhengen en virksomhet med store... 14.12.17

Beredskap mot akutt forurensning

Miljødirektoratet stiller krav til kommuner og private virksomheters beredskap mot akutt... 16.06.13

Beskrivelse og avgrensning

Et «sammenhengende naturområde» er fjell- og/eller skogareal med et urørt preg. Det kan være et avgrenset naturområde omgitt av bebyggelse på alle kanter, eller flere... 02.07.15

Biologisk behandling

Hensikten med biologisk behandling er å ta vare på ressursene i organisk avfall som matavfall, hageavfall og treflis. At våtorganisk avfall går til biogass- eller komposteringsa...

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) står på myndighetenes liste over stoffer som utgjør en alvorlig trussel... 23.05.13

Bunnhabitatsundersøkelser

Bunnhabitatovervåkingen består i å ta prøver av sjøbunnen, analysere sedimentet for tungmetaller og oljeforbindelser, samt å se på biodiversiteten i bløtbunnsfaunasamfunnet. Nor... 26.06.13

CO2-priskompensasjon

Regjeringa har etablert en CO2-kompensasjonsordning for industrien som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen gjelder fra 1. juli 2013 til 31. desember 2020. 02.09.13

Det europeiske miljøbyrået (EEA) og EIONET

Miljøet kjenner ingen grenser. Denne erkjennelsen ligger til grunn for samarbeidet i Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet). 11.10.13

Energiutnyttelse

Flere former for avfallsbehandling kan gi et overskudd av energi som bør utnyttes som en... 22.06.13

EU-EØS

Norges samarbeid med Europa er en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk. Hva som skje... 26.03.15

Europa

Norges samarbeid med Europa er en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk. Hva som skjer i Europa har stor betydning for utviklingen i norsk miljøtilstand og norsk miljøpolitik... 01.06.13

EØS-midlene

Norge bidrar sammen med Island og Liechtenstein til sosial og økonomisk utjevning i... 12.06.13

FN-godkjente kvoter

Kvotepliktige virksomheter kan benytte FN-godkjente kvoter (FN-godkjente enheter/Kyoto-enheter) som en del av kvoteoppgjøret sitt i EUs kvotehandelssystem. De FN-godkjente kvote... 19.04.18

FN-kvoter: CDM- og JI-prosjekter

Kyotoavtalen etablerte to prosjektbaserte mekanismer for utslippsreduksjoner: Den grønne... 12.06.13

For næringsliv

Miljødirektoratet setter viktige rammebetingelser for næringslivet i miljøspørsmål. Over... 23.05.13

For offentleg sektor

Miljødirektoratet har ansvar for å identifisere og bidra til å førebyggje og løyse... 23.05.13

For skole

Miljødirektoratets tilbud til skoler er i hovedsak kanalisert gjennom satsingen Den... 09.05.14

Fornybar energi

I Norge er vasskraft, vindkraft og bioenergi viktige kjelder til fornybar energi. Frå... 23.05.13

Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften)

Leketøyforskriften regulerer leketøys kjemiske, fysiske, mekaniske, elektriske,... 24.10.13

Forsøpling

Forsøpling er ulovleg, og kan både vere svært skjemmande for nærmiljøet og ei kjelde til... 22.06.13

Forvaltningsplaner for norske havområder

I løpet av de ti siste årene, har Norge etablert forvaltningsplaner for Barentshavet og...