Inspektørar frå Miljødirektoratet på tilsyn på Gjøafeltet i 2011. Foto: Miljødirektoratet

Olje og gass

Målet til miljøvernstyresmaktene er at det skal sikrast ein vasskvalitet i marine område som bidrar til å ta vare på artar og økosystem og som ivaretek omsynet til menneska si hels og trivsel. Konsentrasjonen av klimagassar skal stabiliserast på eit nivå som vil forhindre farleg, menneskeskapt påverknad av klimasystemet.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker