Hav og kyst - miljøovervåking

Økosystemene i hav, kyst og ferskvann utsettes for flere typer menneskelig aktivitet samtidig. For å ivareta god miljøtilstand, og følge med på endringer, er det nødvendig å overvåke miljøet. På disse sidene kan du lese mer om Miljødirektoratets overvåkingsprogrammer i hav og kyst.

Marin kartlegging

Kunnskap om marine arters tilstand og utbredelse er avgjørende for å ivareta biologisk... 16.09.15

Økosystemovervåking i kystvann (Økokyst)

Miljøtilstanden langs kysten overvåkes i overvåkningsprogrammet Økokyst. 28.06.13

Havforsuringsovervåking

Hva skjer med havet når det tar opp mer CO2? 28.06.13

Overvåking av elvetilførsler og direkte utslipp til norske kystområder (Elvetilførselsprogrammet)

Elvetilførselsprogrammet måler tilførsler av næringssalter og utvalgte miljøgifter til...

Lundens populasjonsøkologi på Røst

Overvåking av lundens populasjonsøkologi viderefører tradisjonelle tidsserier for lunden... 23.02.12

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl overvåker variasjon over tid i hekke- og... 23.02.12

SEAPOP

SEAPOP kartlegger og overvåker sjøfugl i Norge for å fremskaffe og vedlikeholde... 27.02.12

Avsluttede programmer

Her finner du oversikt over rapporter i avsluttede overvåkingsprogrammer under temaet Hav og kyst. 03.09.15