Miljødirektoratet fører tilsyn med at krav og regler blir etterlevd. Foto: John Petter Reinertsen

Tilsyn

Miljødirektoratet og Fylkesmannen kontrollerer at virksomheter følger miljøregelverket. Dersom vi avdekker avvik fra regelverket gjennom kontrollene våre, følger vi alltid opp med frister for å rette opp forholdet. Avvik følges alltid opp med oppfølgende tilsyn, tvangsmulkt eller anmeldelse. Kontroll er et viktig virkemiddel som bidrar til at regelverket etterleves. Miljødirektoratets tilsyn er basert på bestemmelser og forskrifter i forurensnings-, klimakvote- og produktkontrolloven.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Relaterte lenker