I 2005 rydda miljøvernstyresmaktene opp på dei 93 mest forureina eigedomane i landet. Her frå oppryddinga ved eit impregneringsverk i Elverum, som tydeleg viser kreosot og PAH-forureining i bakken. Foto: Ola Nordal

Forureina grunn

Fleire stader i Noreg har forhøgde konsentrasjonar av miljøgifter i jorda, ofte på grunn av gamle utslepp frå industri og gamle avfallsfyllingar. Miljøvernstyresmaktene sine mål er å både hindre grunnforureining og å rydje opp i forureina grunn. Målet er at spreiinga av miljøgifter blir stansa eller vesentleg redusert. Spreiing inneber her både avrenning til område i nærleiken og eksponering for menneske, dyr og planter som er på dei forureina grunnområda.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Pågående høringer

    Relaterte lenker