Myndighetsutøvelse

I saker som gjelder forurenset grunn er Miljødirektoratet, Fylkesmannen og kommunen forurensningsmyndighet. Myndighetenes verktøy er først og fremst forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Forurensningsmyndighet

Forurensningsmyndigheten i saker med forurenset grunn er i utgangspunktet Miljødirektoratet.

Fylkesmannen er myndighet i grunnforurensningssaker som er knyttet til de virksomheter og bransjer som Fylkesmannen er delegert myndighet for og de virksomheter og bransjer hvor Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsforskriften og avfallsforskriften.

Kommunen er forurensningsmyndighet der det skal gjøres bygge- og gravearbeider i forurenset grunn. Bygge- og gravesaker behandles etter forurensningsforskriften kapittel 2.

Mer om hvilke bransjer og virksomheter dette gjelder i Klima- og miljødepartementet sitt rundskriv

Forurensers plikter

Forurensningsloven § 7 slår fast at forurensning er forbudt og at den ansvarlige for forurensningen har en tiltaksplikt for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av inntrådt forurensning. Tiltaksplikten innebærer at den ansvarlige på eget initiativ må gjøre seg kjent med forurensningssituasjonen på egen eiendom og bekoste nødvendige undersøkelser og tiltak.

Ansvaret for en grunnforurensingslokalitet skal primært ligge hos den som har forårsaket forurensningen. I tilfeller der ansvarlig forurenser er vanskelig å identifisere eller ikke lenger eksisterer vil grunneier normalt være ansvarlig for å bekoste undersøkelser og tiltak. Miljødirektoratet eller Fylkesmannen kan gi pålegg om undersøkelser og tiltak, og vurderer den enkeltes tilknytning til forurensningssituasjonen og muligheten vedkommende har til å gjennomføre tiltak.

Pålegg om tiltak og undersøkelser

Dersom myndighetene mener at forurensningssituasjonen ved dagens arealbruk kan medføre helsefare eller skade på miljøet og forurenser ikke har etterlevd sin tiltaksplikt, kan forurensningsmyndigheten med hjemmel i forurensningsloven pålegge den ansvarlige å utføre undersøkelser eller tiltak.

Pålegg om undersøkelser gis i tilfeller der miljøtilstanden for en eiendom ikke er tilstrekkelig kjent. Det vil si at man er usikker på hvilke forurensninger stedet har, utbredelsen av disse er ukjent eller usikker og virkningen på helse og miljø ikke er undersøkt eller risikovurdert. Et pålegg om undersøkelser skal avklare grunnforholdene og miljøtilstanden på stedet for å kunne bekrefte eller avkrefte om det er behov for tiltak på eiendommen.

Dersom undersøkelsene avdekker at stedet har en forurensning eller forurensningsfare med en helse- eller miljørisiko som ikke er forenlig med arealbruken eller spredningsfaren, vil det være behov for å gjennomføre tiltak på eiendommen. Før tiltak kan igangsettes må en tiltaksplan utarbeides av den ansvarlige.

Tiltaksplanen må ta utgangspunkt i planlagt arealbruk på kort og lang sikt og miljømål for eiendommen og sørge for at det blir ryddet i henhold til dette. Som bakgrunn for vurderingene skal Miljødirektoratets veiledninger Risikovurdering av forurenset grunn 99:01 (TA-1629/1999) og Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009) brukes.

Et tiltak skal rydde opp i forurensningen slik at den er akseptabel i forhold til aktuell arealbruk på eiendommen og redusere risikoen for skade og ulempe på helse og miljø til et minimum.

Eksempler på tiltak vil være å fjerne all forurensningen, å dekke til eller å isolere forurensningen.

Bygge- og gravearbeid i forurenset grunn

Fra og med 1. juli 2004 trådte forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid i kraft. Forskriften ble sist revidert 1. juli 2009. Kommunen er forurensningsmyndighet for bygge- og gravearbeid.

Regelverket skal sørge for at:

  • bygging og graving i forurenset grunn ikke medfører forurensning
  • det blir ryddet opp slik at eiendommen kan brukes til det planlagte formålet

Miljøkommune.no gir utfyllende informasjon om forurensingsforskriften kaptittel 2, og veiledning til saksbehandlingen av slike saker.

Mer om behandling av bygge- og gravesaker hos Miljøkommune.no

Tiltaksplan og godkjenning ved bygge- og gravearbeider

Bygge- og gravearbeider på eiendommer hvor det er grunnforurensninger innebærer ofte risiko for spredning av forurensningen. Utbygger må derfor ha tillatelse fra forurensningsmyndigheten for å få lov til å bygge eller grave.

Kommunen har ansvar for å godkjenne at tiltaksplanen er i samsvar med forskriftens krav. Så langt som mulig skal kommunen samordne dette arbeidet med behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven. Kommunens godkjenning fratar likevel ikke utbygger ansvaret for å sikre at tiltakene er tilstrekkelige til å oppnå nødvendig miljøkvalitet.

Tiltakshaver har ansvar for å:

  • foreta selvstendig vurdering av om eiendommen kan være forurenset
  • gjennomføre nødvendige undersøkelser for å avklare omfanget og betydningen av forurensningen før byggearbeidene starter
  • utarbeide en tiltaksplan hvis grunnen er forurenset.
    Planen skal blant annet redegjøre for hvilken miljøkvalitet grunnen skal ha etter at tiltak er gjennomført, hvordan spredning av forurensningen skal unngås under arbeidene og hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Databasen Grunnforurensning og matrikkelen

Miljødirektoratets database Grunnforurensning skal gi informasjon til allmennheten om eiendommer med forurenset grunn og være en hjelp i forurensningsmyndighetenes saksbehandling.

Saksbehandlere hos både Miljødirektoratet og Fylkesmannen legger inn og oppdaterer informasjon om eiendommer med forurenset grunn. Kommunen er ansvarlig for at data fra bygge- og gravearbeider rapporteres til databasen, og for å vedlikeholde og oppdatere disse registreringene.

Informasjon om grunnforurensning overføres fra databasen til matrikkelen, som er Norges offisielle register over fast eiendom. Dette sikrer at forurensningsmyndigheten, grunneier og kjøpere kjenner til om en eiendom har registrert forurensning og om det må tas spesielle hensyn ved for eksempel bygging og graving.

Søk etter forurenset grunn i Norge og på Svalbard i databasen Grunnforurensning

Les mer om matrikkelen på Statens kartverks nettsider

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Tema