Europa

Norges samarbeid med Europa er en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk. Hva som skjer i Europa har stor betydning for utviklingen i norsk miljøtilstand og norsk miljøpolitikk. Særlig viktig er samarbeidet med EU.

EU og EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet av felles regelverk som er utviklet i EU. Da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, ble så å si alt miljøregelverk fra EU tatt inn.

I lys av utviklingen siden avtalen ble inngått, samt den omfattende praksisen som foreligger i å innlemme EUs rettsakter på miljøområdet, utpeker miljøområdet seg som en sentral del av EØS-samarbeidet.

På klima- og forurensningsområdet er EØS-regelverket omfattende, og innen natur- og ressursforvaltning har vi EØS-regelverk innenfor forvaltningen av vann og kystnære marine områder og forvaltningen av genmodifiserte organismer (GMO).

Selv om Norge i hovedsak ikke er direkte forpliktet av EUs rettsakter gjennom EØS-avtalen innen naturvern og ressursforvaltning, har EUs reguleringer på områdene likevel stor indirekte betydning for Norge. Dette gjelder blant annet for fugledirektivet og habitatdirektivet.

Miljødirektoratet deltar i over 100 ekspertgrupper og komiteer tilknyttet EØS-avtalen. Deltakelse i ekspertgrupper gir oss tilgang til viktig informasjon, og gir oss mulighet til å medvirke på et tidlig stadium av regelverksutformingen. Vi kan også delta i komiteer (eller arbeidsgrupper under komiteer) med observatørstatus.

Norske bidrag i ekspertgrupper og komiteer er generelt blitt godt mottatt, spesielt på områder der Norge har faglig tyngde og bevisst søker å se problemstillingene i et større europeisk perspektiv.

EU er en viktig global miljøaktør og ofte alliansepartner til Norge og andre europeiske land, som Sveits, i arbeidet med globale miljøkonvensjoner og i annet FN-arbeid.

Miljødirektoratet på mange arenaer

Det europeiske miljøsamarbeidet skjer på en rekke ulike arenaer. Miljødirektoratet bidrar særlig gjennom arbeidet med:

  • EØS-avtalen
  • EØS-midlene
  • Det europeiske miljøbyrået (EEA) og EIONET
  • Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)
  • Det europeiske miljødirektørnettverket
  • Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR-konvensjonen) om vern av det marine miljøet i det nordøstlige atlanterhavsområdet.
  • Konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder (Bernkonvensjonen)
  • FNs økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE)
  • Prosjektsamarbeid med søkerland til EU

Direktoratet har arbeidet aktivt innenfor rammene av EØS-midlene siden oppstarten høsten 2003. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge også i samarbeidet under Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Tema

Relaterte lenker