EU-regelverk under utvikling

Her finner du informasjon om EU-/EØS-regelverk som er under utvikling og som kan bli gjennomført i norsk rett når det er vedtatt. Eventuell høring av forslagene blir lagt ut senere på vår høringsside om regelverk.

Ønsker du å abonnere på varsel når det kommer nye saker? Gå til Varsling, skriv inn e-postadresse og kryss av for EU-EØS.

EU ber om innspill til forslag om nye stoffer i RoHS-direktivet

EU vurderer å utvide forbudet mot farlige stoffer i EE-produkter. De ber nå om innspill fra berørte parter til bruksområder, mengder og alternativer for tre nye foreslåtte... 10.12.19

Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (2011/65/EU (RoHS2))

EU vurderer søknader om to unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (2011/65/EU - RoHS2). Miljødirektoratet... 05.12.19

EU ønsker innspill om perfluorktansyre (PFOA)

EU foreslår endringer for "Chemical pollutants — restrictions on perfluorooctanoic acid (PFOA)". Den aktuelle endringsforordningen implementerer beslutning om perfluorktansyre... 20.11.19

EU ber om innspill til forslag om nye stoffer i RoHS-direktivet

EU vurderer å utvide forbudet mot farlige stoffer i EE-produkter. De ber nå om innspill fra berørte parter til bruksområder, mengder og alternativer for fire nye foreslåtte... 03.10.19

Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

EU vurderer søknader om seks unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (2011/65/EU - RoHS2). Miljødirektorat... 20.03.19

Høring om forslag til regelverk om måling av matavfall

EU-kommisjonen har nå  lagt ut forslag til regelverk for måling av matavfall med frist 4. april 2019. 20.03.19

EU-høring om ny registerforordning

EU-kommisjonen har lagt ut ny registerforordning på offentlig høring. Regelverket er delt inn i fire ulike rettsakter. Frist for å sende inn kommentarer er 6. februar 2019. 15.01.19

Regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (2011/65/EU (RoHS2)): forslag om revidert metode for vurdering av nye stoffer

EU vurderer revisjon av metoden for å inkludere nye stoffer i regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (RoHS2).... 14.11.18

Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (2011/65/EU (RoHS2))

EU vurderer søknader om to unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (2011/65/EU - RoHS2). Miljødirektoratet... 14.11.18

EU-høring om forslag til tre nye forordninger for virksomheter som er omfattet av EUs kvotesystem

EU-kommisjonen har nå lagt ut tre forslag til  forordninger på offentlig høring: 31.10.18

EU vil redusere negative miljøeffekter fra engangsplast og fiskeriutstyr i plast

EU-kommisjonen la 28. mai fram forslag til direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast som ofte ender som marin forsøpling på europeiske strender. Forslag... 12.06.18

Ny observasjonsliste: liste over stoffer som skal overvåkes i vann

EU-kommisjonen har foreslått ny observasjonsliste med stoffer som skal overvåkes i vann. Dette er stoffer som kan utgjøre en risiko for vannmiljø, men hvor man ikke har... 16.05.18

Forslag om nye unntak i RoHS-direktivet

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om unntak fra kravene i 2011/65-EU (RoHS2). 21.02.18

Forslag til regelverk for rapportering under WEEE-direktivet

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til nytt regelverk for rapportering under WEEE-direktivet (2012/19/EU), "Draft implementing regulation establishing the format for... 13.02.18

EU-kommisjonens pakke for sirkulær økonomi

EU-kommisjonen la 16. januar 2018 fram en minipakke for sirkulær økonomi og forslag til revidert skipsavfallsdirektiv. 24.01.18

Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (2011/65/EU (RoHS2))

EU vurderer søknader om åtte unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (2011/65/EU - RoHS2). Miljødirektorat... 25.10.17

Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (2011/65/EU (RoHS2)

EU vurderer søknader om tre unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (RoHS2). Miljødirektoratet oppfordrer... 06.10.17

Forslag om nye unntak i RoHS-direktivet (2011/65/EU – RoHS 2)

EU gjennomfører nå en internasjonal høring av forslag om unntak fra kravene i 2011/65-EU (RoHS2) under 2011/65-EU (RoHS2). 06.10.17

Forslag om endring i leketøydirektivet

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag om å endre migrasjonsgrensen for seksverdig krom fra leketøy til barn under 14 år. 08.09.17

Draft implementing regulation establishing the format for registration and reporting and the frequency of reporting - WEEE directive

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til gjennomføringsforordning under WEEE-direktivet (2012/19/EU). 09.08.17

RoHS-direktivet (2011/65/EU – RoHS 2) under evaluering

Kommisjonen foreslår at direktivet endres slik at det er muligheter for å bruke reservedeler også for kategori 11 (Elektriske og elektroniske produkter som var utenfor... 09.02.17

Methodology for the calculation of the weight of EEE placed on the market and of WEEE generated

EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til gjennomføringsrettsakt under WEEE-direktivet (2012/19/EU). De foreslår å vedta en felles metode for beregning av vekt av elektriske o... 16.12.16

Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)

EU vurderer forslag om to unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Miljødirektoratet oppfordrer alle... 07.11.16

Vurdering av bromerte flammehemmere for mulig regulering i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)

Miljøstyrelsen i Danmark vurderer å foreslå inkludering av flere stoffer i direktivet som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).... 11.10.16

Forslag til endringer av ozonforordningen

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag til ending av ozonforordringen. 30.09.16

Forslag til kriterier for miljøfarlig avfall

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag til kriterier for miljøfarlig avfall. Som en del av kommisjonens arbeid med å forbedre regelverksutvikling, legger de nå ut slike forslag... 11.08.16

Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)

EU vurderer forslag om to unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Miljødirektoratet oppfordrer alle... 05.04.16

Forslag til ny rådsforordning for kvikksølv

Utkast til Europaparlamentets og den Europeiske Unions Råds nye forordning om kvikksølv og opphevelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1102/2008 om forbud mot... 17.02.16

Utkast til referansedokument for best tilgjengelig teknologi for avfallsbehandling

EU-kommisjonen har publisert utkast til referansedokument for best tilgjengelig teknologi for avfallsbehandling, såkalt Waste Treatment BREF. Frist for innspill er 18. mars 2016. 03.02.16

Forslag om begrensing av farlige stoffer i tekstiler

EU-kommisjonen vurderer å fremme forslag om begrensning av utvalgte CMR-stoffer kategori 1A og 1B i klær og tekstilprodukter til forbrukere. 28.01.16

Forslag til endringer av avfallsregelverket under EU-kommisjonens pakke for sirkulær økonomi

EU-kommisjonen har presentert fire endringsdirektiv med endringer i seks avfallsdirektiver som en del av arbeidet med sirkulær økonomi. 07.01.16

Unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)

EU vurderer forslag om to unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Miljødirektoratet oppfordrer alle... 26.11.15

Endring av kvotehandelsdirektivet

Endring av kvotehandelsdirektivet (2002/87/EF) for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og investeringer i lavutslippsløsninger. Forslaget gjelder rettsakten for fjerd... 29.10.15

Nytt direktiv om mellomstore forbrenningsanlegg

Gjennomføring av direktivet i Norge vil medføre behov for endring av forurensningsforskriftens kapittel 27 om forurensninger fra forbrenningsanlegg med rene brensler og eventuel... 23.09.15

Forslag til rådsforordning for POPs

Utkast til Rådsforordning om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 858/2004 om persistente organiske miljøgifter ble lagt fram av Kommisjonen... 15.09.15

EUs avfallsliste

Kommisjonsbeslutning 2014/955/EU som endrer beslutning 2000/532/EC om avfallslista i henhold til direktiv 2008/98/EC. 03.09.15

Reviderte kriterier for farlig avfall

Ny kommisjonsforordning (EU) No 1357/2014 som endrer vedlegg III til rammedirektivet for avfall (Direktiv 2008/98/EC). 03.09.15

Biocidforordningen: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/655 av 23. april 2015 om en polydimethylsiloksan-basert formulering

Beslutning (EU) 2015/655 sier at en polydimetylsiloksan-basert formulering til myggbekjempelse ikke skal regnes som et biocidprodukt. 08.05.15

Biocidforordningen: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/646 av 23. april 2015 om bakteriekulturer

Beslutning (EU) 2015/646 sier at bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som markedsføres til dette formål, skal ikke regnes som biocidprodukte... 08.05.15

Forslag til endring av forordning (EF) nr. 340/2008, endring av gebyr for registreringer i REACH

Forslag til endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikalieagentur under REACH . Les mer informasjon hos EU   08.05.15