EU-høringer

Her finner du informasjon om veikart («roadmap») og høringer  fra Europakommisjonen. Veikartene publiseres for å informere om nye initiativ, og beskriver hva formålet med initiativet er og hvorfor det er nødvendig med tiltak på EU-nivå. Veikartene inneholder også informasjon om planlagte høringer om initiativet. 

Ønsker du å abonnere på varsel når det kommer nye saker? Gå til Varsling, skriv inn e-postadresse og kryss av for EU-EØS.

EU-høring om alternativer til biocidet kreosot

ECHA ønsker innspill om alternativer til treimpregneringsmidlet kreosot, siden stoffet vurderes å være kreftfremkallende, giftig for reproduksjon og inneholder PBT-bestanddeler.  13.11.19

Workshop 12. November - hvordan kan informasjon om stoffer med uønskede helse- og miljøegenskaper i produkter gjøres tilgjengelig for avfallsaktørene

Workshopen for avfallsoperatører skal se på muligheter for hvordan informasjonen i EUs nye databasen over stoffer med svært uønskede helse- og miljøegenskaper (SVHC-stoffer)  i... 07.11.19

EU-høring om biocidet DBNPA

ECHA ønsker innspill til vurderingen av om et desinfeksjonsmiddel som oppfyller eksklusjonskriteriene skal få fornyet godkjenning. 23.10.19

EU ber om synspunkter på bruk av RoHS-direktivet

EU har startet arbeidet med gjennomgang av RoHS-direktivet og ber om synspunkter på hvordan direktivets bestemmelser fungerer i praksis. Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuel... 03.10.19

EU-høring om kasserte kjøretøy

EU-kommisjonen har lansert en høring om gjennomføring av direktivet om kasserte kjøretøy med høringsfrist 29. oktober 2019. Direktivet (2000/53/EC) er gjennomført i norsk... 20.08.19

EU-høring om evaluering av industriutslippsdirektivet

Industriutslippsdirektivet skal evalueres. Sentrale temaer ved evalueringen er hvordan IED fungerer, har direktivet riktig målsetting og hva har effekten av innføringen av... 18.06.19

EU-kommisjonen varsler gjennomgang av EUs kjemikalieregelverk

EU-kommisjonen har publisert et veikart som varsler om en gjennomgang av alle EU sine kjemikalieregelverk for å vurdere om de er egnet til å regulere hormonforstyrrende stoffer. 18.06.19

EU-høring om utvikling av regelverk for endringer av tildeling under EUs kvotesystem i fase IV (2021—2030)

EUs reviderte kvotedirektiv angir overordnet regler for endringer av tildeling av gratiskvoter i fase IV, men det er behov for å utarbeide mer detaljerte krav. EU-kommisjonen be... 20.12.18

Høring om EUs produktpolitikk for en sirkulær økonomi

EU-kommisjonen presenterte i 2015 handlingsplanen for sirkulær økonomi. En av aktivitetene i handlingsplanen er en gjennomgang av eksiterende rammer for EUs produktpolitikk. Uli... 05.12.18

EU-kommisjonene varsler evaluering av industriutslippsdirektivet (IED)

Kommisjonen har publisert et "Roadmap" som varsler kommende evaluering av IED. Det er mulig å gi innspill innen 4. desember 2018. 13.11.18

Evaluering av leketøysdirektivet

Leketøysdirektivet ble vedtatt i EU 18. juni 2009  og er gjennomført i Norge i leketøyforskriften. EU-kommisjonen har nå lagt ut en høring om evaluering av leketøysdirektivet, m... 06.11.18

Evaluering av vanndirektivet

Den europeiske høringen om evaluering av vanndirektivet (Fitness Check) er nå i gang, og går fram til 4. mars 2019. På EU-kommisjonens side om høringen ligger det mer informasjo... 18.10.18

EU-kommisjonen har publisert et veikart som varsler om gjennomgang av RoHS-direktivet

Veikartets mål er å informere den generelle befolkningen og berørte parter i EU om kommisjonens arbeidet med gjennomgang av regelverket for forbudte stoffer i elektriske og... 27.09.18

EU-høring om grensesnittet mellom regelverket for kjemikalier, produkt og avfall

EU-kommisjonen har lagt ut meldingen om grensesnittet mellom regelverket for kjemikalier, produkt og avfall på høring. Høringsfristen er 29. oktober 2018. 21.08.18

Høring om evaluering av EUs avløpsdirektiv

Avløpsdirektivet har til formål å sikre at det skjer en oppsamling og rensing av avløpsvann fra større tettbebyggelser til vern for miljøet.  Direktivet er tatt inn i norsk... 21.08.18

EU-kommisjonen har publisert et veikart som varsler om et omfattende EU-rammeverk for hormonforstyrrende stoffer

Veikartets mål er å informere den generelle befolkningen og berørte parter i EU om kommisjonens arbeid med hormonforstyrrende stoffer. 29.06.18

Høring om evaluering av EUs forordning om ozonreduserende stoffer

EUs forordning om ozonreduserende stoffer (forordning (EF) nr. 1005/2009, med underforordninger) skal beskytte ozonlaget slik at mennesker, planter og dyr ikke skades av farlig... 07.06.18

Høring om evaluering av EUs direktiver om luftkvalitet

EUs luftkvalitetsdirektiver skal beskytte menneskers helse og miljøet som helhet ved å redusere utslippene av luftforurensning. Bestemmelsene i EUs luftkvalitetsdirektiver... 16.05.18

Høring om evaluering av EUs 7. miljøhandlingsprogram: "Et godt liv i en ressursbegrenset verden"

EUs 7. miljøhandlingsprogram legger føringer for  EUs miljøpolitikk med konkrete mål som skal nås innen 2020, samt en langsiktig visjon fram mot 2050. Programmet gir samtidig en... 08.05.18

Veikart for kommisjonens initiativ Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy

Ett av tiltakene i EU-kommisjonens handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2015 var at de skulle vurdere EUs produktpolitikk. DG miljø har nå publisert veikartet for deres... 08.05.18

EU-kommisjonens roadmap om justering av vederlagsfri tildeling under EUs kvotehandelssystem for perioden 2021-2030

I EUs kvotehandelssystem kan virksomheter i bransjer som er ansett utsatt for karbonlekkasjerisiko få tildelt klimakvoter vederlagsfritt. 22.03.18

Høring om tømmerforordningen

Europakommisjonen har lagt ut høring om mulig endring i tømmerforordningens virkeområde ("product scope") dvs. hvilke produkter som skal omfattes av forordningen. 27.02.18

Evaluering av grensekryssforordningen

EU-kommisjonen har iverksatt en evaluering av (EF) 1013/2006 forordning om grensekryssende forsendelser av avfall (grensekryssforordningen). 05.02.18

EU-høring om etablering av innovasjonsfond for EUs kvotehandelssystem

EUs kvotehandelssystem (EU ETS) planlegger for perioden etter 2020 et Innovasjonsfond for å bidra til kommersialisering av teknologier for å redusere klimagassutslipp. 24.01.18

EU-høring om plastavfall i sjøen

Reducing marine litter: action on single use plastics and fishing gear. 18.12.17

Høring om evaluering av EUs strategi for klimatilpasning

EU-kommisjonen ber om innspill til sitt arbeid med å revidere strategien for klimatilpasning. 14.12.17

Høring om legemidler i miljøet

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om legemidler i miljøet. 24.11.17

Veikart for evaluering av avløpsdirektivet

EU-kommisjonen har publisert et veikart for evaluering av avløpsdirektivet, og inviterer publikum og berørte aktører til å gi innspill til kommisjonens forståelse av... 31.10.17

Veikart for helsesjekk av vanndirektivet

EU-kommisjonen åpnet den 20. oktober 2017 for en høring av et veikart for en helsesjekk (evaluering) av vanndirektivet. 31.10.17

Evaluering av batteridirektivet

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om evaluering av batteridirektivet 2006/66/EC på sine nettsider. 18.09.17

Evaluering av EUs ozonforordning

EU-kommisjonen varsler gjennom en nylig publisert roadmap  evaluering av ozonforordningen. 14.08.17

Evaluering av EUs luftkvalitetsdirektiv

EU-kommisjonen varsler gjennom et nylig publisert veikart en omfattende høring/evaluering av luftkvalitetsdirektivene. Evalueringen vil danne grunnlag for en eventuell revisjon ... 14.08.17

Tiltak for å redusere utslipp av mikroplast

EU-kommisjonen la i desember 2015 fram en pakke om sirkulær økonomi som består av en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til endringer av ulike avfallsdirektiver. 29.06.17

Vaskemiddelforordningen (2004/648/EU) under evaluering

EU-kommisjonen har igangsatt en evaluering av vaskemiddelforordningen og i den forbindelse gjennomføres det en spørreundersøkelse blant myndigheter, industri, forbrukere og... 09.05.17

Veikart om strategisk tilnærming til legemidler i miljøet

EU-kommisjonen har nylig publisert et veikart der de informerer om planlagt strategisk tilnærming til problemstillingen rundt legemidler i miljøet. 03.05.17

Utvikling av et overvåkningssystem for sirkulær økonomi

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi peker på betydningen av å  kunne overvåke og kontrollere overgangen til en sirkulær økonomi. Det eksisterer i dag ulike typer datasett som... 27.04.17

Vedlegget til tømmerforordningen (995/2010) skal evalueres

Pr. dags dato knyttes forordningens vedlegg opp mot spesifikke tollkoder, noe som har vist seg å by på visse utfordringer i og med at ikke alle produkter bestående av tømmer ell... 03.03.17

RoHS-direktivet (2011/65/EU – RoHS 2) under evaluering

Kommisjonen foreslår at direktivet endres slik at det er muligheter for å bruke reservedeler også for kategori 11 (Elektriske og elektroniske produkter som var utenfor... 16.02.17

Grensekryssforordningen (1013/2006) skal evalueres

Som et forarbeid til revisjon av Forordning for grensekryssende forsendelser av avfall (EF) No 1013/2006, setter kommisjonen i gang en evaluering av forordningen. 09.02.17

EU-kommisjonens veikart for arbeidet med en handlingsplan for grensesnittet mellom kjemikalie-, produkt- og avfallsregelverk

EU-kommisjonen har publisert et veikart for å informere om et planlagt arbeid med en handlingsplan for  grensesnittet mellom kjemikalie-, produkt- og avfallsregelverk. Veikartet... 09.02.17