EU-høring om biocidet DBNPA

ECHA ønsker innspill til vurderingen av om et desinfeksjonsmiddel som oppfyller eksklusjonskriteriene skal få fornyet godkjenning.

Desinfeksjonsmiddelet 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) er under vurdering for fornyet godkjenning. Dette stoffet oppfyller kriterier for eksklusjon, det vil si at det har egenskaper som gjør at det i utgangspunktet ikke skal godkjennes. EU-kommisjonen kan likevel foreslå å godkjenne stoffet hvis det kan vises at minst en av følgende betingelser er oppfylt:

• det er svært lav risiko tilknyttet bruken av stoffet
• stoffet er nødvendige for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet
• å nekte godkjenning av stoffet kan gi uforholdsmessige negative konsekvenser for samfunnet

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA etterlyser på vegne av EU-kommisjonen informasjon som kan belyse om noen av betingelsene for å kunne gi godkjenning av dette stoffet er innfridd. Alle interessenter inviteres til å sende innspill innen 10. desember 2019. EU-kommisjonen vil ta hensyn til de innspillene som kommer i sine forslag til beslutninger for stoffet.

Tema