EU-høring om alternativer til biocidet kreosot

ECHA ønsker innspill om alternativer til treimpregneringsmidlet kreosot, siden stoffet vurderes å være kreftfremkallende, giftig for reproduksjon og inneholder PBT-bestanddeler. 

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har startet en offentlig høring angående aktivstoffet kreosot i produkttype 8 (treimpregneringsmidler). Kreosot er en potensiell kandidat for substitusjon, siden stoffet klassifiseres som kreftfremkallende, giftig for reproduksjon og inneholder PBT-bestanddeler (persistent, bioakkumulerende og giftig). ECHA samler derfor inn informasjon om alternativer til kreosot.

Alle interesserte kan komme med innspill til ECHA innen 22. desember 2019.

Tema