Det europeiske miljøbyrået (EEA) og EIONET

Miljøet kjenner ingen grenser. Denne erkjennelsen ligger til grunn for samarbeidet i Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet).

Hva er EEA?

  • Et av EUs fagbyråer, opprettet i 1994.
  • Leverer pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet
  • Samler inn og analyserer informasjon om miljøutviklingen i Europa, drivkreftene bak utviklingen og resultatene av iverksatt miljøpolitikk
  • Leverer informasjonen til Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union, samt myndighetene og allmennheten i medlemslandene

Eionet er en del av European Environment Agency (EEA), og forener ekspertise fra 39 europeiske land. Over 1000 eksperter samarbeider gjennom Eionet.

Nettverkets hovedoppgave er å imøtekomme det økende behovet for samordning av miljødata i Europa, samt behovet for internasjonal rapportering.

Målet er å sikre god miljøpolitikk og god miljøforvaltning på hele det europeiske kontinentet.

Hvorfor er Norge med i Eionet?

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å delta i EEA. Dette er bakgrunn for at vi er fullverdig medlem av, og representert i EEAs styre.

Samarbeidsforpliktelsen gjelder også deltakelse i Eionet.

Økt internasjonalisering av miljøpolitikken skaper stadig større behov for samarbeid på tvers av landegrenser og fagområder. Internasjonal rapportering er blitt en viktig driver for dagens produksjon av miljødata.

Tradisjonelt har rapporterte data vært lite delbare. Med Eionet har de europeiske landene funnet et felles svar på denne utfordringen og skapt en arena for samordning, analyse og faglig utveksling.

Hvordan brukes de norske dataene?

Kunnskap om miljøets tilstand og utvikling er bærebjelken i all miljøpolitikk. Eionet genererer data og fakta som danner grunnlag for analyser og rapporter på europeisk nivå.

Med hjelp av Eionet produserer det europeiske miljøbyrået blant annet miljøtilstandsrapporter, tematiske og tekniske rapporter og informasjonstjenester på internett.

Nettverket er dermed en sentral brikke i arbeidet med å frambringe informasjon til alle som er med på å utforme, vedta, iverksette og evaluere miljøpolitikk, men også for allmennheten.

Hvem deltar?

Ordliste

  • EEA: European Environment Agency/Det europeiske miljøbyrået
  • Eionet: European Environment Information and Observation Network/Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon
  • ETC: European Topic Centres/europeiske temasentre
  • NFP: National Focal Point/Nasjonalt knutepunkt
  • NRC: National Reference Center/nasjonalt referansesenter
  • SEIS: Shared Environmental Information System for Europe/felles miljøinformasjonssystem for Europa