Avfallsmengdene har auka med nesten 40 prosent sidan 1995. Styresmaktene jobbar for at skadane frå avfall blir så små som mogeleg på menneske og naturmiljø. Foto: Miljødirektoratet

Avfall

Miljødirektoratet jobbar for å utnytte ressursane som finst i avfallet best mogeleg, i tillegg til å førebyggje at nytt avfall oppstår. All handtering av avfall kan gi skadar på menneske og miljø. Vi arbeider for at mest mogeleg av avfallet blir utnytta, samtidig som skadeverknadene blir så små som mogeleg. Miljødirektoratet utarbeider regelverk på avfallsområdet og gir retningslinjer for korleis det skal praktiserast.
Spørsmål om avfall kan du senda til: avfall@miljodir.no

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker