Kommunen har ansvar for å hente hushaldsavfall. Foto: whistlingoutloud, Flickr

Kommunal avfallshåndtering

Kommunane er ansvarleg for å sørgje for at hushaldsavfall blir samla inn, og innbyggjarane i kommunen betaler eit avfallsgebyr for tenesta. Bruken av avfallsgebyret er avgrensa av sjølvkostprinsippet, slik at gebyret ikkje kan overstige dei faktiske kostnadene til kommunane for å handtere avfallet. For handteringa av hushaldsavfall frå andre kommunar, står eigarkommunane frie til å ta forteneste frå den einskilde kommunen, kommunale- eller interkommunale avfallsselskap.