Økning av næringsstoff til kysten i 2015

Økt nedbør i kombinasjon med flere fiskeoppdrettsanlegg gir mer næringsstoff til norske kystområder. Metalltilførslene i norske elver har derimot gått ned, med noen få unntak. Enkelte organiske miljøgifter overstiger grenseverdier i de elvene hvor dette er undersøkt (Glomma, Alna og Drammenselva).

Hvert år overvåkes utslipp til norskekysten av næringsstoffer, tungmetaller og organiske miljøgifter. Elvetilførselsprogrammet er en del av Norges forpliktelser i OSPAR-avtalen, som omfatter tilførsler og utslipp til Nord-Atlanteren.

Overvåkingen utføres i til sammen 47 elver. I tillegg beregnes tilførsler fra umålte felt, og direkteutslipp fra industri, kloakkrenseanlegg og fiskeoppdrett.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-635
Språk:
NB

Publisert:
26.01.2017 00:00:00
Forfatter:
NIVA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Kategori