Foreslår ny forskrift om forurensning og avfall på Svalbard (2018/1853)

Miljødirektoratet sender forslag til ny forskrift om forurensning og avfall på Svalbard på høring.

Miljødirektoratet foreslår å erstatte dagens forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard med en ny forskrift. Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft 1. januar 2021.

På forurensningsområdet innebærer forslaget først og fremst en synliggjøring av kravet om tillatelse etter svalbardmiljøloven for noen praktisk viktige former for forurensende aktiviteter og utslipp. Vi foreslår også på noen områder standardkrav som erstatning for enkelttillatelser, blant annet for tanklagring og utslipp av avløpsvann.

På avfallsområdet innebærer forslaget hovedsakelig en omstrukturering for å gjøre regelverket mer oversiktlig og tydelig. I tillegg foreslås det noen nye krav, blant annet plikt for næringslivet til å sette opp avfallsbeholdere utenfor egen virksomhet.

Det foreslås å innføre krav om internkontroll i virksomheter for overholdelse av krav til forurensning og avfall i svalbardmiljøloven og krav etter produktkontrolloven til produkter som kan medføre miljøforstyrrelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vil medføre få faktiske endringer og medfører derfor i utgangspunktet få administrative eller økonomiske konsekvenser. Alle offentlige og private virksomheter og planansvarlig vil likevel bli berørt av forslaget i større eller mindre grad. Den delen av næringslivet som ikke har tillatelse til forurensende virksomhet eller mottak av avfall etter svalbardmiljøloven er de som vil bli mest berørt, blant annet som følge av regler om internkontroll, krav til tanklagring og lagring av farlig avfall. De fleste endringsforslagene vil få størst konsekvenser for Longyearbyen planområde.

Dagens regelverk har på noen områder ikke vært fulgt i praksis, først og fremst fordi reglene er for generelt utformet og derfor lite tydelige. For flere aktører innebærer derfor forslaget om mer konkrete krav at det nå blir synliggjort hvilke tiltak de må gjennomføre, og det vil innebære at de vil kunne få økte kostnader fremover. Dette er imidlertid kostnader de har spart til nå, ikke kostnader som følge av innføring av helt nye krav.

Høring

Høringsfristen settes til 2. desember 2019.
Miljødirektoratet vil sammen med Sysselmannen holde et høringsmøte på møterom Newtontoppen i lokalene til Longyearbyen Lokalstyre i Longyearbyen den 17. september 2019 kl. 18.00.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2018/1853.

Kontaktperson

Anne Stoltenberg, seniorrådgiver

Ellen Landa, seniorrådgiver

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

04.12.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

04.12.19

Firma: Sjøfartsdirektoratet

Utenriksdepartementet

03.12.19

Firma: Utenriksdepartementet

Kings Bay AS: Høringsuttalelse

02.12.19

Firma: Kings Bay AS

Relaterte lenker