Foreslår endringer i klimakvoteforskriften (2019/4746)

Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift av 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften).

Endringene gjelder i hovedsak gjennomføring av regelverk for EUs klimakvotesystem for perioden 2021—2030, med særlig vekt på regler for tildeling av vederlagsfrie kvoter. Forslaget innebærer inkorporering av åtte forordninger som utdyper direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv) i klimakvoteforskriften. Vi foreslår også å innføre noen ytterligere bestemmelser knyttet til Miljødirektoratets forvaltning av klimakvotesystemet, herunder bestemmelser om søknadsprosessen for tildeling av vederlagsfrie kvoter.

Vi foreslår videre å innføre krav til overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra internasjonal luftfart som følge av Norges tilslutning til FNs globale markedsbaserte mekanisme for internasjonal luftfart (ICAO CORSIA).

For de fleste kvotepliktige virksomheter vil de foreslåtte endringene ikke medføre store økonomiske eller administrative konsekvenser sammenlignet med dagens regime. Som følge av forslaget vil imidlertid tildelingen av vederlagsfrie kvoter til gassproduksjon og fiskeforedling bli lavere enn i dag. Dette vil medføre at de fleste kvotepliktige virksomheter på norsk sokkel og i underkant av ti fiskeforedlingsvirksomheter på land vil måtte kjøpe en større andel kvoter for oppgjør av sine kvotepliktige utslipp i perioden 2021—2030 sammenlignet med i dag.

ICAO CORSIA-forordningen vil medføre noe økte administrative og økonomiske konsekvenser for luftfartøysoperatører som har flygninger utenfor, og inn og ut av, EØS-området.

Høringsdokumentene ligger i høyremenyen på denne siden. Skjema for å sende inn høringskommentar finner du nederst på denne siden.

Frist for å avgi kommentarer til forslaget er 27. mai 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges vassdrags- og energidirektorat

27.05.19

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat

NHO Transport

22.05.19

Firma: NHO Transport

Tema

Relaterte lenker